เชิญชวนร่วมงานวิจัย


วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดการจัดประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8

และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
The 8th International Conference Year 2022 (MCULPN-AC)
เรื่อง "พระพุทธศาสนา กับ แนวโน้มโลกยุคใหม่ : วิถีครูบาศรีวิจัยสู่อารยธรรมร่วมสมัย" "Buddhism and New Global Trends :
The Footprint of Khruba Sriwichai Towards Conternporary Civilization"
โดยใช้ระบบการประชุม Onsite และ Online ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย