เชิญชวนร่วมงานวิจัย


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา เชิญชวนส่งบทควาเข้ารับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร Progress in Applied Science and Technologyผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งบมความได้ที่

https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/stj-rmutt/index