รางวัลและความภาคภูมิใจ


อแสดงความยินดีกับนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศ 40 ทีมสุดท้าย จาก 592 ทีม

ทั่วประเทศ Smart Start idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy จากผลงาน เส้นบะหมี่สุขภาพจากกล้วยน้ำว้า
โดยมีอาจารยที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.รักชนก ภูวพัฒน์ เป็นที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม และ ผศ.ดร.ฤทธิวุธ ภูวพัฒน์ เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด
สมาชิกในทีม ประกอบด้วย
1. นางสาวกนกวลี สุขไชย
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.นางสาวนูรอัณสุวัณณา อาแวกาจิ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาประยุกต์
3.นางสาวอาฟิสซาน บินอีแต
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาประยุกต์