ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการประชุมเสวนาร่วมแสดงความคิดเห็นฐานทุน 5 ด้าน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของชาวอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
อีกทั้งยังให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานโครงการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป
โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์