ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมแข่งขัน Startup International  League2022 
ณ ห้องประชุมดร.จงรัก ชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาการเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ” (Entrepreneurial University) และมุ่งเน้นการสร้างภาวะความเป็นผู้ประกอบการ
พัฒนาศักยภาพของ อาจารย์ นักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศโดยได้เข้าร่วมแข่งขันกัน ซึ่งจัดขึ้นที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในครั้งนี้มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ทั้งหมด 37 ทีม
จาก 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย 5 มหาวิทยาลัยได้แก่ 1.Universiti Sains Malaysia (USM) 2.Universiti Teknologi Mara(UiTM) 3.Universiti Utara Malaysia(UUM) 4.Universiti Malaysia Kelantan(UMK) 5.Universiti Teknologi Petronas(UTP) ประเทศอินโดนีเซีย 2 มหาวิทยาลัยได้แก่ 1.STIE STIE Perbanas Surabaya 2.Langlangbuana University  และประเทศไทย 1 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (PNU) เข้าร่วมแข่งขันเสนอไอเดีย  Business Model ที่สามารถต่อยอดแนวคิดและพัฒนาสู่การเป็น Startup ในอนาคต เป้าหมายกิจกรรมนี้คือการพัฒนาและสร้างมูลค่าให้เพิ่มสูงขึ้นกับประเทศ ซึ่งจะมีส่วนผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรม ให้มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ