ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" ประจำปี 2565
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565
ณ อาคารวิทยบริการชั้น3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์