ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


กิจกรรมโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป)
ประจำปีงบประมาณ 2565
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์