ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


18 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมกับ ดร.วิริยะ แต้มแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ลงพื้นที่ ณ สำนักงานเทศบาลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
เพื่อนำร่องการใช้นวัตกรรม ในโครงการ ต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส
โดยได้รับความร่วมมือจาก นายการุณ ไทยสนิท นายกเทศมนตรีเทศบาลกะลุวอเหนือ และนายอับดุลราซิ ลอแม ปลัดเทศบาลกะลุวอเหนือ