ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าแผนงานโครงการ U2T
(โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) และโครงการการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนราธิวาส
โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส คุณบุญพาศ รักนุ้ย เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส