ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย


Science and Technology Policy Institute แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea:ROK) จัดสรรทุน ASEAN-ROK Award for Excellence in Science, Technology and Innovation

เพื่อเป็นรางวัลประจำปีสำหรับส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และวิศวกร เพื่อจัดทำวิจัยด้าน (ววน.) โดยปีนี้จะประกอบไปด้วย 2 สาขา ได้แก่
1.Next ASEAN Innovator
2.ASEAN – ROK Pioneer
โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลเงินสดจำนวน 12,000 เหรียญสหรัฐ และได้รับเชิญเข้าร่วมการอบรม ASEAN-ROK STI ประจำปี เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี รายละเอียดการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร bit.ly/3yxR8pQ ผู้ที่สนใจสามารถส่งแอกสารประกอบการสมัครดูได้ที่ aseanrokawrd@stepi.re.kr ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564