ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อของบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2564

โดยสามารถส่งข้อเสนอกิจกรรมผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System,NRIS)
ทางเว็บไซต์ nriis.nrct.go.th กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 - 16 สิงหาคม 2564