เชิญชวนร่วมงานวิจัย


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564
และติดตามผลการพิจารณา ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.mhesi.go.thhttps://www.mhesi.go.th/