เชิญชวนร่วมงานวิจัย


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ
ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10
"นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์" และนานาชาติ ICCI 2022 (IEEE-International Conference on Cybemetics and Innovations 2022)
ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565
ณ จังหวัดราชบุรี โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th/mcrunc2022/