รางวัลและความภาคภูมิใจขอแสดงความยินดีกับ ดร.ฮิบรอเฮง ดอเลาะ  สถานบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทุนการจัดการสินสมรสตามกฏหมายครอบครัวและมรดกอิสลามในจังหวัดชายแดนใต้ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย