รางวัลและความภาคภูมิใจขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ภูวพัฒน์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ทุนนวัตกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ 2564