ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


วันที่ 6 มกราคม 2565
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการและเลขานุการ ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
จังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนราธิวาส
โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส คุณสนั่น พงษ์อักษร
เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส