ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา E sport ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับภาคเอกชน

วันที่ 20 ตุลาคม 2564
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา E sport ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับภาคเอกชน
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์