ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ประชุมร่วมกับตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าพรุ่ง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

วันที่ 20 ตุลาคม 2564
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ประชุมร่วมกับตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าพรุ่ง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
เพื่อปรึกษา และเสนอแนะการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมกัญชาเพื่อการเกษตร
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์