ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


วันที่ 2 กันยายน 2564 นายพิษิฏฐ์ สุรวัลลภ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

พร้อมทั้งผู้รับจ้างเหมาโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ลงพื้นที่มอบกระชังและพันธ์ปลากระพง แก่กลุ่มชาวบ้าน บ้านอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส